Om Perspective

AKTUELT

Call for papers: Et spørgsmål om biografi

Biografiske spor i det kunsthistoriske felt

Kan kunstneren forklare værket, og kan værket forklare kunstneren? Det er spørgsmål, man kan stille sig – særligt i disse år, hvor biografien synes at have fået en genkomst i kunstudstillinger, bøger og akademiske artikler. Med monografiske præsentationer, biografier, exofiktion og et stadigt arbejde med at digitalisere breve og arkivsamlinger både nationalt og internationalt synes kunstnerens liv ofte at udgøre både startpunkt og slutpunkt og dermed rammen for den kunstanalytiske læsning. Men hvordan hænger liv og værk sammen? Hvor går grænsen mellem biografisk læsning, arkivstudier og biografisme? Hvornår indgår biografien i en selvforklarende slutning, der annullerer værkmødets egen aktualitet, og hvornår er biografi og kunst så sammenfiltrede, at det slet ikke giver mening at se de to som adskilte? Hvornår er der tale om biografien som det materiale, kunstneren arbejder i, modellerer og manipulerer, og hvilke metodiske overvejelser må det give anledning til, når værket analyseres? Hvad ser vi, når vi ser kunsten gennem det levede liv – og hvad ser vi ikke? Er det udtryk for cancel culture, når der sættes lighedstegn mellem kunstner og værk med det resultat, at hele oeuvrer afskrives? Kort sagt, hvornår og hvordan er biografien relevant, og hvornår er den ikke?

Tematikken gælder også den analyserendes egen biografi. Er den vigtig? Og i så fald på hvilken måde? Hvad vil det sige at være en situeret forsker? Hvad er en autoteoretisk praksis? Hvad er privat/personligt/kulturelt/historisk betinget, og hvordan informerer det, hvad vi ser? Hvad betyder en refleksion over egen positionering – kvalificerer den en særlig læsning? Hvornår udgør biografien risici for bias og blinde vinkler, og hvornår kan den omvendt udgøre en nærhed eller en privilegeret adgang til analyseobjektet?

Med dette call for papers ønsker Perspective at tage temperaturen på biografiens status i dag og invitere til refleksioner over biografiens anvendelighed og relevans.

Vi inviterer til både case-baserede og mere metodisk diskuterende bidrag inden for det billedkunstneriske og kunstteoriske felt. Artikler udgives løbende på perspectivejournal.dk på både dansk og engelsk. Se i øvrigt tidsskriftets retningslinjer til forfattere her.

Deadline for abstracts:
1. september 2024. Maks. 400 ord, som sendes til perspective@smk.dk

Deadline for artikler:
15. januar 2025​​​

PROFIL

Perspective er et online tidsskrift for forskningsartikler, der udspringer af og har relevans for forskning i dansk kunst. Artiklerne omhandler primært den kunst, der findes på danske museer og formidler teoretisk, metodisk eller museologisk stof, der tager afsæt i dansk museumspraksis.

Bidragydere er først og fremmest danske og udenlandske forskere fra kunstmuseer, universiteter og andre vidensmiljøer. Artiklerne henvender sig til fagfæller og til dem, der har en særlig interesse for og viden om kunst.

Det er et mål, at tidsskriftet skal supplere de øvrige publiceringsmuligheder inden for faget kunsthistorie og tilgrænsende områder. Tidsskriftets artikler er fagfællebedømte og publiceres på dansk og engelsk.

Perspectives daglige redaktion er ansvarlig for driften af tidsskriftet. Redaktionen er sammensat af medarbejdere på Statens Museum for Kunst, hvorfra hjemmesiden også understøttes og udvikles, og varig adgang til det publicerede materiale sikres. Perspective er støttet af Slots- og Kulturstyrelsen og Augustinus Fonden.

ARTIKLER

Kun forskningsartikler publiceres, mens f.eks. udstillingsanmeldelser ikke ligger indenfor Perspectives område. Tekster udgivet i anden sammenhæng modtages, når indholdet er omarbejdet til en forskningsartikel, der opfylder tidsskriftets kriterier for publicering.

Artiklerne skal leve op til det almene forskningsbegreb og formidles i et klart og læsevenligt sprog. For at sikre dette, gennemgår artiklerne en grundig redaktionel proces, som varetages af den daglige redaktion i samråd med redaktionskomitéen. Den redaktionelle proces ligger både før og efter fagfællebedømmelse.

Med mindre andet er angivet ved den enkelte artikel, udgives alt i Perspective under vilkårene beskrevet i Creative Commons Licensen CC-BY-NC-ND 4.0. Det betyder bl.a., at artiklerne frit må kopieres, deles og distribueres i ethvert format, så længe kilden krediteres. Artiklerne må dog ikke anvendes til kommercielle formål, og man må ikke videredistribuere modificerede, samplede eller remixede versioner af teksterne.

Deadlines for abstracts

Artikler udgives løbende i Perspective Journal. Alle indsendte abstracts drøftes af Perspectives redaktionskomité, som udvælger og planlægger tidsskriftets udgivelser. Der er tre årlige deadlines for indsendelse af abstracts til Perspective: 1. januar, 1. maj og 1. september. Abstracts indsendes til perspective@smk.dk.

Parallelpublicering

Perspective modtager gerne forskningsartikler, som relaterer sig til aktuelle eller fremtidige udstillinger. Men Perspective accepterer ikke dobbeltpublicering, og indsendte manuskripter må ikke være publiceret eller offentliggjort tidligere. Dog er vi åbne for at indgå samarbejder, hvor en artikel parallelpubliceres på Perspective og i et udstillingskatalog, men det er under forudsætning af, at Perspective varetager forløbet med fagfællebedømmelse, og at artiklen udgives først på Perspective og efterfølgende genudgives i udstillingskataloget.

Illustrationer

Redaktionen opfordrer forfatterne til så vidt muligt at anvende billedmateriale med Creative Commons licenser eller til at vælge materiale, der af fotograf eller anden rettighedshaver frit stilles til rådighed til brug i den enkelte artikels sammenhæng.

Forfatteren sørger selv for alle fotorettigheder og afholder også eventuelle udgifter hertil, herunder til f.eks. nyoptagelser. Tidsskriftet derimod sørger for tilladelser til at bruge ophavsretsligt beskyttede værkgengivelser og betaler omkostninger hertil. Optagelser af værker fra Statens Museum for Kunst stilles gratis til rådighed for alle forfattere.

For enkelte illustrationers vedkommende har det ikke været muligt at komme i kontakt med den retmæssige indehaver af ophavsrettigheder. Retsmæssige krav vil blive honoreret, som havde Perspective Journal indhentet tilladelse i forvejen.

FAGFÆLLEBEDØMMELSE

Perspectives artikler er godkendt til publikation af redaktionen og af en eller flere fagfællebedømmere. Perspective opererer med Forsknings- og Innovationsstyrelsens definition af fagfællebedømmelse som udvælgelseskriterium i forhold til tidsskrifter og forlag på autoritetslisterne. Læs mere her.

For fagfællebedømmelsen gælder bl.a.:

Fagfællebedømmelse sker altid før udgivelse og er således et led i publiceringsprocessen.

Et manuskript vurderes af mindst én bedømmer, som er ekspert inden for området og er ekstern i forhold til forlaget.

Bedømmeren er forskningskyndig og har som minimum forskningskompetence på ph.d.-niveau. Der kan benyttes både nationale og internationale bedømmere, og bedømmere kan hentes fra alle miljøer.

En skriftlig vurdering af manuskriptets videnskabelige kvalitet og forslag til ændringer og forbedringer udarbejdes af bedømmeren og formidles af redaktionen til forfatteren.

DAGLIG REDAKTION

Ansvarshavende redaktør

Vicedirektør for Samling, Forskning og Bevaring, Camilla Jalving, Statens Museum for Kunst

Redaktør

Sarah Holst, Statens Museum for Kunst

REDAKTIONSKOMITÉ

Perspectives redaktionskomité består at repræsentanter fra ejerkredsen. Redaktionskomitéen rådgiver og assisterer den daglige redaktion.

Komiteens medlemmer

Rasmus Kjærboe, Den Hirschsprungske Samling

Liza Kaaring, Fuglsang Kunstmuseum

Ulrikke Neergaard, KØS museum for kunst i det offentlige rum

Caroline Nymark Zachariassen, Kunsten Museum of Modern Art Aalborg

Peter Nørgaard Larsen, Statens Museum for Kunst

KONTAKT

Kontakt Perspective ved at skrive til: perspective@smk.dk

ISSN

ISSN nr. 2446-1792